Veiligheid Voorop draagt bij aan veiligheidsprestaties en -cultuur

BRZO-bedrijven, branches en veiligheidsnetwerken vinden unaniem dat het programma Veiligheid Voorop een goed programma is en bijdraagt aan de verdere verbetering van de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties van de BRZO-bedrijven. Om die reden én omdat veiligheid continue de aandacht verdient, spreken zij de wens uit dat het programma gecontinueerd wordt. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie van het programma Veiligheid Voorop.

Zoals afgesproken in het meerjarenprogramma is het programma Veiligheid Voorop geëvalueerd. Bij de evaluatie zijn de BRZO-bedrijven, de bij Veiligheid Voorop aangesloten branches en de Regionale Veiligheidsnetwerken betrokken. Alle partijen geven aan dat het Veiligheid Voorop-programma van toegevoegde waarde is en de bedrijven ondersteunt om de veiligheidscultuur verder te verbeteren.

Betere definitie prestatie-indicatoren

Met de voorzetting van het programma is het van belang dat er ook verbeteringen doorgevoerd worden die de betrokken partijen hebben aangegeven. Deze verbeteringen richten zich met name op de betere definities en keuze van de prestatie-indicatoren, de communicatie met de betrokken partijen en de verdere versterking van zowel de participatie en deelname aan het programma als de samenwerking tussen de betrokken partijen. Bovenal is de wens geuit de werkvloer meer te betrekken bij het programma. Dit wordt direct opgepakt tijdens de Veiligheid Voorop Veiligheidsdag op 3 november 2016.

Veiligheid Voorop

Het programma Veiligheid Voorop is in 2011 gestart op initiatief van VNO NCW, VNPI, VNCI, VOTOB en VHCP. Inmiddels zijn in totaal 14 branche- en beroepsverenigingen aangesloten en is 76% van de BRZO-bedrijven in de chemieketen aangesloten bij Veiligheid Voorop.

De evaluatie van Veiligheid Voorop heeft plaatsgevonden door middel van een digitale vragenlijst voor alle BRZO-bedrijven in Nederland. Daarnaast zijn bij alle stakeholders interviews afgenomen. De evaluatie is uitgevoerd in de periode december 2015 – april 2016.

Lees hier de managementsamenvatting van de evaluatie Veiligheid Voorop.

 

Platform Zero Incidents

Platform Zero Incidents streeft naar nul milieu- en veiligheidsincidenten: bekijk de laatste Safety flashes

 

VNCW en Veiligheid Voorop gaan overeenkomst aan.

Veiligheid Voorop en de VNCW gaan naar verwachting op 30 September 2015 een samenwerking aan. Veiligheid Voorop kent een aantal acties om de veiligheidscultuur te verbeteren welke door de VNCW ondersteunt gaat worden via een door de VNCW gekozen inzet van middelen.

De VNCW zal als belangrijk onderdeel van de keten in de chemie bekijken op welke wijze zij aan de acties een eigen invulling kan geven.

Actie 1. Bevorderen goed leiderschap
Actie 2. Verbetering kwaliteit veiligheidsbeheersysteem
Actie 3. Meten veiligheidsprestaties
Actie 4. Gegevens verstrekking van branches aan secretariaat Veiligheid Voorop
Actie 5. Jaarlijkse voortgang ontwikkeling veiligheid op brancheniveau publiceren
Actie 6. Competenties werknemers voor veiligheid uitoefening werkzaamheden
Actie 7. Versterken onderwijs over veiligheid
Actie 8. Aansluiting bedrijven bij veiligheidsnetwerken
Actie 9. Versterken veiligheidsnetwerken
Actie 10. Bevorderen veiligheidscultuur in de keten

Deelname door de leden van de leden van de brancheverenging VNCW is vrijwillig, maar de actiepunten zoals bovenstaand aangegeven en het vergaren van indicatoren als resultant van de actiepunten zal door de VNCW met ondersteuning van Veiligheid Voorop gepromoot en verzameld worden. Doel is om de veiligheidscultuur in de chemische opslag te verbeteren via de branchevereniging VNCW.