Betalen voor inspecties zeer onwenselijk.

‘Betalen voor inspecties is een zeer onwenselijke ontwikkeling’, laat de VNCW deze week weten. Eerder dit jaar gaf de Tweede Kamer aan dat chemische bedrijven best een bijdrage kunnen leveren aan hun eigen inspectiekosten. Staatssecretaris van Milieu Wilma Mansveld wilde daar in eerste instantie niet direct aan, omdat bedrijven indirect al meebetalen als ze bij overtredingen boetes en dwangsommen krijgen opgelegd. Mansveld ging er daarnaast van uit dat inspectiekosten uit het potje algemene middelen betaald kon worden en gaf daarbij aan, dat  uit die opbrengsten de kosten van het toezicht al (gedeeltelijk) gedekt worden.

Een mening die nu door de Staatssecretaris wordt heroverwogen. De inspectie onderzoekt nu of niet alleen de ‘vervuilers’ moeten betalen, maar ook de bedrijven die het goed doen. Alsof chemische bedrijven niet ook al belastingen afdragen en/of een aparte status hebben. Uit de afdracht van het VPB kunnen de inspectiekosten ruimschoots betaald worden. De Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven verbaasd zich hierover: ‘alsof je van de agent langs de kant van de weg onafhankelijk van een overtreding ook een rekening krijgt voor het feit dat hij of zij je gecontroleerd heeft. Zo kunnen er vreemde taferelen ontstaan. In landen waar dit is ingevoerd wil men er juist van af’. De VNCW verzoekt de Staatssecretaris haar standpunt van eerder dit jaar te handhaven en zich te concentreren op de bedrijven die regels niet naleven.

 

Conferentie 25 september 2013 – ‘Ketenregie in de chemie’

Op 25 September 2013 vindt het jaarlijkse congres van de chemische keten plaats. Interessante lezers, sterke onderwerpen, leerzaam en genoeg om te netwerken. Dit jaar in het ARA hotel te Zwijndrecht.

Een must-be voor management en directie van producenten, opslag-bedrijven, toeleveranciers en overhead. Ieder jaar weer een optimale mix van lezingen en ontmoetingen. Ruimschoots baan voor onderwerpen zoals externe – en interne veiligheid en samenwerking in de keten. Daarnaast zullen we dit jaar als hoofdthema aandacht  hebben voor economische kansen. Dit jaar met dagvoorzitter Walther Ploos van Amstel. Laat u verrassen!

Meld je nu aan via www.chemiebeurs.nl

Genuanceerder beeld naleving brandveiligheidseisen.

Het door ILenT op 15 mei  gepubliceerde overzicht van bedrijven die nog niet voldoen aan de brandveiligheidseisen, laat een duidelijk genuanceerder beeld zien van de naleving, dan het overzicht dat eerder dit jaar werd opgesteld. Meer dan 46  bedrijven van de lijst bleken al aan de eisen te voldoen. Mede op aandringen van het bedrijfsleven is de lijst van eerder dit jaar geactualiseerd en is deze nu gecorrigeerd.

Terecht merkt ILenT bovendien op dat uit de lijst niet direct mag worden afgeleid, dat bij de bedrijven die nog wel op de lijst staan het veiligheidsniveau ernstig tekort schiet. Veel van deze bedrijven zitten midden in een wijziging van de vergunning, aanpassing van de installatie of actualisatie van het UPD. Vaak zijn dit trajecten waar langere tijd mee gemoeid is en meer dan eens blijkt bevoegd gezag zeer lange behandeltermijnen te hanteren. De VNCW vindt het laakbaar dat bedrijven die door duidelijk aanwijsbare omstandigheden en/of door deze lange behandeltermijnen niet aan de verplichtingen voldoen publiekelijk zo te kijk worden gezet. Het is de verwachting dat een groot aantal bedrijven die nu nog op de lijst staan binnen afzienbare tijd alsnog van de lijst af zijn. Daar waar behoefte aan ondersteuning is zal de VNCW haar leden deze geven.

Onmisbare rol chemische opslag in de samenleving.

De opslag van gevaarlijke stoffen is niet langer het ondergeschoven kindje van de chemische keten. Na een aantal flinke tegenslagen de afgelopen jaren kruipt de chemische logistiek uit zijn schulp. Er wordt hard gewerkt aan een verdere professionalisering van de branche met een ambitieus programma voor de komende tijd.  Een coördinerende rol is weggelegd voor de branchevereniging VNCW. Lees verder

Zwaar verouderde risicokaarten vormen groot risico

Bedrijven die onder het SEVESO vallen en als zodanig deel uitmaken van chemische industrie of chemische logistiek, zijn verplicht voor het vaststellen van hun risicoberekeningen de website Risicokaart.nl te gebruiken. Representatieve steekproeven in de provincies Flevoland en Gelderland door de VNCW laat echter zien dat veel gegevens op deze openbare kaart meer dan 3 jaar niet zijn bijgewerkt.  Lees verder

De Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven bruist van de energie.

De Vereniging Nederlandse heeft haar plannen voor 2013 gereed en het betreft een ambitieus programma waarbij de energie er van af spat. De vereniging gaat haar communicatie een flinke impuls geven met het opnieuw vorm geven van haar website, het samenstellen van een kennisbank; welke samen het platform van de chemische logistiek moeten gaan worden. Daarnaast gaat de vereniging diverse projecten opstarten zowel nationaal als internationaal. Het vormen van regionale kenniskringen, het presenteren van de Nederlandse Chemielogistiek in het buitenland horen daar bij. De positieve energie gaat zich dit jaar zeker vertalen in nog meer succes voor de VNCW en haar leden.

Grote opkomst Conferentie Werken aan veilige PGS15 opslagen.

De jaarlijkse bijeenkomst van de VNCW trekt ieder jaar weer meer bezoekers en ook deze keer werden de verwachtingen overtroffen. Het geeft aan dat de vereniging de aandacht naar zich toe weet te trekken en dat de onderwerpen die besproken worden in de belangstelling  staan. Dit jaar waren er lezingen van Burgemeester J. van Belzen, Prof. Dr. Goos Kant, mr Esther Broeren, John Goedee, Maarten de Hoog, Maurice Lenferink en L. Govaert. Naast de interessante presentaties was er genoeg gelegenheid om met elkaar in gesprek te raken. De presentaties en de foto’s (wordt iets later) worden op de ledenpagina geplaatst.

Veiligheid in gedrang bij openbaar maken inspectieresultaten.

In een poging tot meer transparantie kondigde eerder deze maand DCMR Rijnmond als eerste een overzicht op internet te gaan publiceren met bedrijven en het aantal tijdens inspecties geconstateerde overtredingen. En daar gaat het volgens geluiden in de rest van het land niet bij blijven. Het vormt de een aanzet tot het openlijk publiceren van inspectieverslagen.  De Vereniging Nederlandse Chemische warehousingbedrijven vindt dit een slechte ontwikkeling, daar de veiligheid van deze bedrijven nog verder op scherp worden gezet.

Onterecht wordt geclaimd dat het om milieu-informatie gaat welke een zwaarwegend openbaar belang dient.  Inspectieverslagen bieden een breed spectrum aan informatie waarbij de veiligheid van een bedrijf de boventoon voert. Daarbij wordt ook nog eens gesteld dat de gegevens geen informatie bevatten die vertrouwelijk dienen te worden gehouden. Tijdens inspecties worden echter zonder pardon processen in kaart gebracht en verwoord die bij openbaarmaking de veiligheid van het bedrijf ernstig kunnen bedreigen. Bedrijven zijn vanuit wetgeving verplicht om de veiligheid hoog in het vaandel te houden, investeren daar flink in en aan de andere kant gooit bevoegd gezag de informatie zonder duidelijk doel op straat.  Lees verder

 

Chemische opslag wil einde goedkoop scoren op veiligheid.

De vereniging voor de opslaghouders van chemische stoffen VNCW verzoekt de politiek een einde te maken aan het willen scoren op veiligheid ten koste van bedrijven. De vereniging kreeg het afgelopen jaar tientallen voorbeelden binnen die als ‘goedkoop scoren op veiligheid’ kunnen worden aangemerkt. Ook worden rechten van bedrijven ontnomen in het kader van veiligheid terwijl minder nobele motieven op de achtergrond meespelen.

 

In een flink aantal gevallen werd duidelijk ‘gezocht’ naar overtredingen, in andere gevallen worden tijdens NIM inspecties in het kader van de BRZO geen overtredingen gevonden, maar staat in de rapportages plotseling een serie aan overtredingen. Openlijk wordt door optredende ambtenaren verklaard dat ze de ‘opdracht’ hebben ‘iets’ te vinden.

 

Tevens worden er door de lokale politiek onjuistheden naar buiten gebracht om bedrijven bewust in een verkeerd daglicht te plaatsen. Allerlei motieven spelen hierbij een rol: politieke winst of lucratieve projectontwikkelingen voor huizen en winkelcentra. Lees verder