Nieuwe editie opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15) verschenen.

In deze publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.

De memo van het RIVM waar in de definitielijst van PGS 15 naar wordt verwezen vindt u hier.

PGS 2015:2011 was slechts gedeeltelijk geactualiseerd. Met deze versie is een aantal jaar ervaring opgedaan. Op basis van deze ervaring en de nieuwste stand der techniek is in september 2016 een nieuwe PGS 15 gepubliceerd. Met deze actualisatie is ook beter voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven. Ook is generiek voorzien in de mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken waardoor niet meer per voorschrift is aangegeven of dit wel of niet is toegelaten.
Bij deze actualisatie zijn tevens twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd: 2a en 4.

De publicatie vind je hier.

Best practice Prestatie-indicatoren voor PGS15 – en BRZO bedrijven gelanceerd

Tijdens de 8e editie van de Chemiebeurs op 28 September 2016 presenteerde de VNCW; de vereniging voor de PGS15 opslagen de ‘Best practice Prestatie-indicatoren voor PGS15 – en BRZO bedrijven’. Deze best practice richt zich met name op de bedrijven die zich bezig houden met het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen, maar ook op de bedrijven die grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen in hun magazijnen hebben liggen en onder het BRZO vallen.

Het afgelopen jaar is door een projectgroep hard gewerkt aan de Best practice. De uitkomst van het project werd gebundeld en werd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de chemische keten overhandigd door één van de projectdeelnemers, Léon Smolders aan Jan van Nies van de DCMR. Deze laatste gaf in een korte toespraak aan dat hij met vreugde het plan in ontvangst nam en het als een bijzonder initiatief zag om de branche naar een hoger plan te tillen.

In de Best practice vormt de PGS15 de kern van de prestatie indicatoren, waarbij een onderverdeling is gemaakt naar gebouwen, inrichting en organisatie. Voor de BRZO bedrijven zijn daar om heen nog per VBS elementen extra indicatoren toegevoegd. Met deze indicatoren is een leidraad gegeven aan de hand waarvan bedrijven hun eigen set aan indicatoren kunnen vaststellen.

De best practice Prestatie-indicatoren is terug te vinden op de site van de VNCW: https://www.vncw.nl/VNCW-Best-practice-Prestatatie-indicatoren.pdf

 

Concept PGS 15:2015 voor openbare commentaarronde gepubliceerd.

De PGS15 versie 2015 is voor de openbare commentaarronde vrij gegeven door de NEN.

Dit zijn de belangrijkste inhoudelijke en redactionele wijzigingen:

• Beschermingsniveau 2 komt in de nieuwe versie niet meer terug en hiervoor in de plaats wordt een nieuw beschermingsniveau 2a geïntroduceerd;
• Voor onbrandbare en niet brandonderhoudende stoffen is een nieuw beschermingsniveau 4 geïntroduceerd, met hierbij afwijkende eisen ten aanzien van WBDBO;
• De ondergrens voor CMR stoffen is omhoog bijgesteld van 1 kg naar 1 000 kg, en vanaf 1 000 kg CMR stoffen is het mogelijk om middels maatwerk op basis van de risicomethodiek afwijkende eisen te stellen. Tijdelijke opslag van CMR stoffen valt niet langer onder het hoofdstuk voor tijdelijke opslag. Voor CMR stoffen in containers gelden uitsluitend een aantal voorschriften uit hoofdstuk 3;
• Er zijn meer mogelijkheden om aanverwante stoffen en koopmansgoederen op te slaan binnen een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen;
• Er zijn voorschriften opgenomen voor wikkelmachines in een opslagvoorziening evenals voorschriften voor losse pallets in een opslagvoorziening;
• Er zijn mogelijkheden om bij beschermingsniveau 1 een afwijkende vakindeling toe te passen;
• Voorschriften ten aanzien van het UPD van een brandbeveiligingsinstallatie zijn aangepast aan de stand der techniek;
• Voor de tijdelijke opslag van conform ADR LQ en E stoffen is een vrijstelling opgenomen zodat deze niet binnen een voorziening voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen hoeven worden opgeslagen;
• De standaard eis voor een RWA bij de tijdelijke opslag is vervangen door een bepaling dat op basis van een risicobeoordeling bepaald kan worden of een RWA nodig is.
• Er is een beter afgestemd met PGS 14, o.a. door bijlage F daarop aan te passen.

Verder:
• Een aantal hoofdstukken zijn verplaatst, hoofdstuk 10 uit versie 2011 is in het concept 2015 hoofdstuk 5 geworden, hoofdstuk 5 in versie 2011 is in concept 2015 hoofdstuk 10 geworden;
• Redactioneel zijn alle voorschriften beoordeeld in indien mogelijk vereenvoudigd en aangepast aan de stand der techniek.

Kom naar Conferentie op 30 september 2015 naar een nog vollediger overzicht www.chemiebeurs.nl  en ontvang de gratis PGS15:2015 checklist.

Persbericht: VNCW lanceert vernieuwde kennisbank.

De gratis toegankelijke website Chemiebank is opnieuw gelanceerd. Vierenhalf jaar na de eerste publicatie  van het kennisplatform werd het tijd voor vernieuwing van de gepresenteerde informatie. Aan documentatie over een veilige opslag van gevaarlijke stoffen geen gebrek, maar een duidelijk overzicht was er tot op heden niet. Met de nieuwe presentatie hoopt Chemiebank dit waar te maken en zal er aan blijven werken.

Richtte chemiebank zich in het verleden op de ontsluiting van informatie over stoffen en haar bluseigenschappen, vormt het nu een breed informatieplatform waar informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen terug te vinden is. Zo treft de lezers links naar documentatie over de PGS15, SEVESO en BRZO, brandbestrijdingssystemen en van toepassing zijnde normen en kan er gezocht worden naar veiligheidsinformatiebladen. Tevens kan er in de filmzaal gekeken worden naar interessante films over chemische ongevallen van onder andere de Chemical board of safety.

Een deel van de informatie wordt afgeschermd en is alleen toegankelijk voor de leden van de VNCW vereniging. Desondanks is er voldoende informatie terug te vinden over de opslag van gevaarlijke stoffen voor de chemiebank leden. De structuur van de site is daarbij met opzet zo strak mogelijk gehouden. In de komende maanden zal het informatieplatform verder worden aangevuld.

 

Bezoek de vernieuwde website via: www.chemiebank.nl

 

Genuanceerder beeld naleving brandveiligheidseisen.

Het door ILenT op 15 mei  gepubliceerde overzicht van bedrijven die nog niet voldoen aan de brandveiligheidseisen, laat een duidelijk genuanceerder beeld zien van de naleving, dan het overzicht dat eerder dit jaar werd opgesteld. Meer dan 46  bedrijven van de lijst bleken al aan de eisen te voldoen. Mede op aandringen van het bedrijfsleven is de lijst van eerder dit jaar geactualiseerd en is deze nu gecorrigeerd.

Terecht merkt ILenT bovendien op dat uit de lijst niet direct mag worden afgeleid, dat bij de bedrijven die nog wel op de lijst staan het veiligheidsniveau ernstig tekort schiet. Veel van deze bedrijven zitten midden in een wijziging van de vergunning, aanpassing van de installatie of actualisatie van het UPD. Vaak zijn dit trajecten waar langere tijd mee gemoeid is en meer dan eens blijkt bevoegd gezag zeer lange behandeltermijnen te hanteren. De VNCW vindt het laakbaar dat bedrijven die door duidelijk aanwijsbare omstandigheden en/of door deze lange behandeltermijnen niet aan de verplichtingen voldoen publiekelijk zo te kijk worden gezet. Het is de verwachting dat een groot aantal bedrijven die nu nog op de lijst staan binnen afzienbare tijd alsnog van de lijst af zijn. Daar waar behoefte aan ondersteuning is zal de VNCW haar leden deze geven.