Gevaarlijke stoffen opslagen gaan reacties zien en proeven doen

Wanneer er gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, moeten er bij het plaatsen van de stoffen en wellicht bij het incidenteel vrij komen, risico’s beoordeeld worden. Bij veel logistieke bedrijven en haar ketenpartners ontbreekt vaak basale kennis van reactiepatronen en chemische kennis.

De branchevereniging VNCW heeft met ondersteuning van de overheid een cursus laten ontwikkelen, die tegemoet komt aan de wens om meer inzicht te krijgen in chemische reacties. Ja, veel proefjes dus en ook zelf gaat de deelnemer aan de slag!

De cursus is samen met chemisch deskundigen samengesteld en zal gegeven worden door een scheikundige. Doelstelling is dat de cursus niet alleen op de korte termijn gegeven wordt, maar ook op de lange termijn. Delen van de cursus zullen gefilmd worden, zodat deze later ook in een E-learning aangeboden kan worden. De cursus zal niet alleen opengesteld worden voor de logistiek, maar ook voor overheden en andere belangstellenden, die hun kennis willen verbreden. Dankzij de bijdrage van de overheid in de ontwikkelkosten is het deelnamebedrag laag. Cursusdeelnemers ontvangen bovendien een certificaat van deelname.

Opgeven voor deze cursus op de locatie in Rotterdam kan nu. De deelnemer moet nog wel aangeven welke van de twee mogelijke data het beste uit komt:

7 Juni : klik hier of kopieer goo.gl/Y8KyjC in uw browser.

26 Juni : klik hier of kopieer goo.gl/2XwAWK in uw browser.

Chemische kennis opdoen, reacties zien en zelf doen!

 

Chemielogistiek heeft behoefte aan praktische kennis chemie

Kennis met betrekking tot chemie beperkt zich bij veel PGS15 opslagbedrijven tot kennis van de voorschriften zoals de indeling van stoffen en de inhoud van het veiligheidsblad. Toch moeten er risico’s beoordeeld worden op het gebied van stoffen en chemische reactiepatronen die een meer praktijkgericht inzicht vragen: stoffen die met elkaar een reactie aangaan moeten op basis van de PGS15 uit elkaar geplaatst worden en bij incidentmanagement dienen de juiste handelingen te worden verricht, zoals bijvoorbeeld het neutraliseren van een stof. Omdat de Chemie logistiek duidelijk behoefte heeft aan feitelijke kennis over chemie heeft de branchevereniging VNCW een subsidie gekregen voor de ontwikkeling van een praktijkgerichte cursus om deze kennis onder de opslagbedrijven en andere ketenpartners te vergroten.

Omdat de logistieke bedrijven geconfronteerd worden met technische begrippen die hun vaak weinig zeggen, maar waar de chemische producent wel verwacht van dat de ketenpartner, dat deze weet waar hij het over heeft, zal ook aandacht aan een stuk basiskennis chemie geschonken worden. Het gebrek aan dat stuk basale kennis zorgt namelijk voor risico’s, hetgeen weg genomen kan worden met een basiskennis en aan de andere kant inzicht in praktijkgerichte kennis van reactiepatronen van chemische stoffen. Binnen het project Cursus Chemie voor de logistiek wordt daarom een cursus van een dag opgezet, waarin een stukje basiskennis chemie gecombineerd wordt met een aantal praktijk gerichte proeven.

De cursus zal samen met chemische deskundigen samengesteld worden en gegeven worden door een scheikundige. Doelstelling is dat de cursus niet alleen op de korte termijn gegeven wordt, maar ook op de lange termijn. Delen van de cursus zullen gefilmd worden, zodat deze later ook in een E-learning aangeboden kan worden. De cursus zal niet alleen opengesteld worden voor de logistiek, maar ook voor overheden en andere belangstellenden, die hun kennis willen verbreden. Cursusdeelnemers ontvangen een certificaat van deelname. Omdat het commercieel te onaantrekkelijk is om deze cursus te ontwikkelen ontvangt de VNCW  een subsidie van de overheid in de vorm van een Safetydeal.

De branchevereniging vraagt bedrijven, overheden en instellingen deel te nemen aan een inventariserende enquête: www.vncw.nl/Chemie2018

 

Project kennis blussystemen logistiek succesvol afgesloten

Omdat de keuze in informatiebronnen voor de chemie logistiek beperkt is, wordt kennis van blussystemen des te belangrijker. Door de overheid werd eerder dit jaar een subsidie ter beschikking gesteld aan de branchevereniging VNCW voor de ontwikkeling van een cursus om deze kennis binnen de PGS15 opslagen te vergroten. De cursus richtte zich niet alleen op de opslag van gevaarlijke stoffen, maar ook op de opslag van reguliere koopmansgoederen. Aan de cursus die in Dordrecht, Eindhoven en Zwolle werd gegeven namen veel cursisten uit de logistiek deel. Ook van de kant van de overheid was veel interesse. Er werd zelf een extra cursus in Dordrecht ingepland. Juist de mix van bedrijfsleven en overheid leverde interessante discussies op.

In de ontwikkelde Cursus Kennis blussystemen logistiek ging men een dag lang door de belangrijkste kennis van de verschillende normen en systemen, zodat de cursist in de toekomst een verantwoorde beslissing kan nemen. Bovendien ontving de cursist na deelname het Certificaat Kennis blussystemen logistiek. De cursus heeft zeker bijgedragen in het vergroten van de kennis over blussystemen. Om de kennis niet verloren te laten gaan en ook op de lange termijn beschikbaar te hebben zal er een E-learning van gemaakt worden. Verwacht wordt dat deze vanaf 30 december 2017 beschikbaar is. De E-learning zal hoofdzakelijk in de vorm van presentaties gaan. Met het doorlopen van de modules en beantwoorden van vragen zal eveneens een certificaat verkregen worden.  De cursus kan bereikt worden via de site https://kennis-blussystemen-logistiek.nl/

Inpandige opslagvoorzieningen volgens PGS15

In de richtlijn voor verpakte gevaarlijke stoffen; de PGS15, wordt onderscheid gemaakt tussen uitpandige – en inpandige opslagvoorzieningen. Onder inpandige opslagvoorzieningen worden alle voorzieningen verstaan die in een (ander) bouwwerk zijn gelegen. Ook kant-en-klare opslagsystemen kunnen inpandig worden gebruikt.

Volgens 3.2.4. van de PGS15 mag In een inpandige opslagvoorziening ten hoogste: 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen aanwezig zijn, of  10 000 kg onbrandbare of niet brandonderhoudende verpakte gevaarlijke stoffen van uitsluitend ADR-klasse 8, verpakkingsgroep II of III zonder bijkomend gevaar, of ADR-klasse 9 of een combinatie van ADR-klasse 8 verpakkingsgroep II of III zonder bijkomend gevaar en ADR-klasse 9.

In de PGS15:2011 is tegenstelling tot de 2016 versie een vorm van gemotiveerd afwijken van de 2.500 kg opgenomen. ‘Door gemotiveerd afwijken kan een grotere hoeveelheid worden toegestaan (tot maximaal 10 000 kg) indien zonodig extra maatregelen of voorzieningen zijn aangebracht ter beperking van de risico’s. De aanvullend te treffen maatregelen of voorzieningen zijn afhankelijk van de hoeveelheden opgeslagen stoffen, de brandbaarheid, giftigheid enz. Hiervoor kan aansluiting worden gezocht bij de methodiek en grenswaarden in de tabellen 4.1 en 4.2. Een gecertificeerde brandmeldinstallatie      overeenkomstig NEN 2535 met doormelding naar een 24-uurs bezette post voldoet hier in ieder geval aan.’  Dit laatste is verwijderd uit de PGS15:2016 vanwege het feit dat de PGS15 commissie de vormen van gemotiveerd afwijken uit de PGS15 wilde halen. Dat betekent niet dat deze vorm van afwijken niet meer van toepassing is, maar dat bevoegd gezag per situatie kan bepalen of de inpandige opslag specifieke risico’s met zich mee brengt.

Lees verder.. https://pgs15-advies.nl/2017/10/31/inpandige-opslagvoorzieningen-volgens-de-pgs15

Best practice voor veilige chemische opslag

De branchevereniging VNCW heeft de afgelopen zes maanden samen met een aantal leden hard gewerkt aan een Best practice Behavior Based Safety Warehousing. Doelstelling is de veiligheid in de gevaarlijke stoffen opslagen verder te vergroten door een leidraad op te stellen. De Best practice is nu definitief geworden en beschikbaar gesteld.

In deze best practice wordt een overzicht gepresenteerd van gedragsinterventies die zich hebben bewezen in de praktijk. Daarbij zal men merken dat sommige interventies zich puur richten op directe gedragsbeïnvloeding. Maar veel interventies dragen tegelijkertijd ook bij aan het ontwikkelen van normen en waarden. Opgeteld leiden de interventies tot ontwikkeling en versterking van het veiligheid bewustzijn in brede zin binnen de magazijnen.

Als vereniging voor de chemische logistiek maakt de VNCW zich voortdurend hard veiligheid onder de aandacht te brengen; enerzijds door te laten zien dat een veilige opslag op de eerste plaats komt bij haar leden en anderzijds door de leden tools aan te reiken waarmee veilig werken binnen de opslagen verder kan toenemen.

De Best practice is gratis te downloaden via  www.vncw.nl/VNCW-Best-Practice-BBS-Warehousing.pdf

Naast de best practice is er tevens een startpresentatie (powerpoint) opgesteld. Login als lid om deze in te zien en te gebruiken.

 

Gondrand bouwt één van de grootste ADR-dc van Nederland

VNCW lid Gondrand Traffic laat in Moerdijk een geheel nieuw distributiecentrum van ongeveer 18.000 vierkante meter bouwen dat voldoet aan de laatste PGS15-richtlijnen voor de opslag van verpakte gevaarlijke en CMR stoffen. Met 30.000 palletplaatsen behoort dit dc tot een van de grootste ADR-opslaglocaties van Nederland.

Gondrand verwacht dat het nieuwe pand in het eerste kwartaal van dit jaar zijn nieuwe pand in Moerdijk te betrekken. De bouw van dat nieuwe pand, dat vijf kilometer van de huidige locatie van de logistiek dienstverlener verrijst, is dit voorjaar van start gegaan.

Bij het ontwerp van het pand speelden meerdere uitgangspunten een rol, zegt Tom Heesakkers, Business Unit Manager Logistics bij het van oorsprong Zwitserse familiebedrijf, in een interview met RegioinBedrijf. “Om te beginnen voldoen we in het nieuwe pand straks aan de laatste, zogenoemde PGS15-richtlijnen voor de opslag van verpakte gevaarlijke en CMR stoffen, op het gebied van brand-, arbeids- en milieuveiligheid.”

Waar het huidige distributiecentrum beschikt over een stalen constructie met brandwerende bekleding, wordt het nieuwe pand, ontwikkeld en gebouwd door Conferm, volledig in beton uitgevoerd. Een bewuste keuze omdat beton namelijk van zichzelf brandwerend is. Ook is er in het ontwerp voorzien in een aantal kleine compartimenten waar lastig te segregeren stoffen kunnen worden opgeslagen, inclusief een ruimte waarin op een veilige manier monsters van producten kunnen worden genomen. Heesakkers: “In het nieuwe pand kan Gondrand straks diverse ADR-geclassificeerde en aanverwante stoffen, alsook koopmansgoederen opslaan.” Met CO2 en sprinkler als blus- en brandbeheerssysteem, kan de logistiek dienstverlener in het nieuwe magazijn ADR klassen 2 tot en met 9 opslaan. Ten opzichte van de huidige locatie betekent ADR 2 (spuitbussen) een uitbreiding op het productaanbod van Gondrand. Daarnaast beschikt het nieuwe pand straks over een brandcompartiment dat is opgedeeld in vijf verschillende temperatuurzones, zodat gevaarlijke stoffen ook temperatuur gecontroleerd tussen 5 en 15 graden kunnen worden opgeslagen. Iets waar een tekort aan is in de markt.

Gondrand is gespecialiseerd in vervoer over de weg, over zee en door de lucht en warehousing. Specifiek in Nederland is het bedrijf gespecialiseerd in de opslag van verpakte chemicaliën. Heesakkers: “De regels in Nederland zijn op dit punt strikt en worden ze voortdurend verder aangescherpt. We hadden ervoor kunnen kiezen om ons huidige, 16 jaar oude pand in Moerdijk te upgraden, maar uiteindelijk bleek het effectiever en toekomstbestendiger om een heel nieuw distributiecentrum te realiseren.” Na oplevering is WDP Nederland, dat ook investeert in de nieuwbouw, eigenaar van het dc dat 18 miljoen euro kost. Grondrand huurt straks het pand, van de logistiek vastgoed ontwikkelaar op basis van een huurcontract van 15 jaar. WDP Nederland is inmiddels eigenaar van meerdere ADR locaties in Nederland.

Nieuw distributiecentrum voor Broekman in Venlo

Vastgoed investeerder en bouwer Groep Heylen bouwt voor Broekman Logistics een nieuw distributiecentrum op het voormalig DSM terrein in Venlo. Groep Heylen heeft in Broekman Logistics een partner gevonden die de campus gaat gebruiken voor logistiek en opslag van zowel ongevaarlijke als gevaarlijke stoffen, hiervoor wordt voldaan aan de strengste en meest moderne veiligheidsnormen. De ontwikkeling wordt in fasen gerealiseerd en de werkgelegenheid zal daaraan parallel oplopen van 150 FTE naar uiteindelijk 300 FTE.

Broekman Logistics is meer dan 55 jaar geleden ontstaan in de Rotterdamse haven en is uitgegroeid tot een full-service logistiek dienstverlener met circa 800 medewerkers en vestigingen in Nederland,België, Polen,Tsjechië, China, India en Singapore,.

“De locatie in Venlo ligt op een strategische locatie nabij Greenport, in het hart van Venlo’s multimodale transporthub. De bargeterminal en railterminals liggen als het ware om de hoek van ons terrein. Gemeente Venlo heeft recent geïnvesteerd in de aanleg van een nieuwe rotonde op de Venrayseweg, zodat deze locatie beter en veiliger bereikbaar wordt. We verwachten dat het merendeel van het inbound volume via de bargeterminal te vervoeren. De uitbreiding van de warehouse capaciteit in Venlo is onderdeel van onze groeistrategie in Europa”, Willem Jan van Amersfoort (Managing Director Warehousing & Distribution).

Informatiebronnen voor beslissing keuze blussystemen schieten te kort

 

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen boven de 10 ton vormt het blussysteem de belangrijkste technische maatregel. Maar mag je die nieuwe stof wel onder jullie blussysteem opslaan? En welk blussysteem kies jij voor dat nieuwe magazijn? Met welke normen heb je te maken en wat zijn de belangrijkste eisen vanuit die normen?

De branchevereniging VNCW schreef eerder dit jaar een Enquête over de kennis van blussystemen uit. In deze enquête, werd gevraagd hoe men vaststelt of het blussysteem geschikt is voor de stoffen die men opslaat (welke informatiebronnen). Hierop gaf 28% aan uitsluitend de MSDS van de stof als bron te gebruiken. 33% van de respondenten gaf aan een combinatie van MSDS en UPD te raadplegen. 1% raadpleegt uitsluitend het UPD. Een opmerkelijke uitslag, gezien het percentage dat gebruik maakt van slechts één van deze informatiebronnen.

Wanneer men nieuwe stoffen / producten wilt gaan opslaan ervaart 83 procent van de respondenten wel eens onduidelijkheid of het blussysteem geschikt is. Dat is een hoog percentage. Het probleemgebied zit niet zozeer in de technische kennis, maar vooral in het probleemgebied ‘geschiktheid blussysteem met de stoffen die men op (wil) slaan en de informatiebronnen’. Daarbij richt de MSDS zich als informatiebron voornamelijk op handblusmiddelen.

Omdat de keuze in informatiebronnen beperkt is, wordt kennis van blussystemen des te belangrijker. Door de overheid werd eerder dit jaar een subsidie ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van een cursus om deze kennis binnen de logistiek en de chemie te vergroten. De cursus richt zich niet alleen op de opslag van gevaarlijke stoffen, maar ook op de opslag van reguliere koopmansgoederen. In de ontwikkelde Cursus Kennis blussystemen logistiek gaat men een dag lang door de belangrijkste kennis van de verschillende normen en systemen, zodat de cursist in de toekomst een verantwoorde beslissing kan nemen. Bovendien ontvangt men na deelname het Certificaat Kennis blussystemen logistiek. De cursusprijs voor de dag is laag doordat de ontwikkelkosten gesubsidieerd werden. Voor de cursus werden drie locaties gekozen.

 

Locatie Dordrecht – 26 Oktober – Cursus kennis blussystemen Logistiek –

http://safetynet-nederland.nl/cursusagenda/cursus-kennis-blussystemen-logistiek-26-10-2017/

 

Locatie Eindhoven – 24 November – Cursus kennis blussystemen Logistiek –

http://safetynet-nederland.nl/cursusagenda/cursus-kennis-blussystemen-logistiek-24-11-2017-2/

 

Locatie Zwolle – 15 december – Cursus kennis blussystemen Logistiek –

http://safetynet-nederland.nl/cursusagenda/cursus-kennis-blussystemen-logistiek-15-12-2017/

 

Conferentie “Excellent presteren in de chemische keten”

Op 27 September 2017 vindt het jaarlijkse congres van de chemische keten plaats. Dé ontmoetingsplek waar producenten, handelaren, logistiek, adviseurs en overheden elkaar ontmoeten. Een evenement welke ieder jaar weer meer bezoekers trekt en dat u ook dit jaar niet mag missen!

Onder leiding van dagvoorzitter Martijn de Greve presenteren wij u inspirerende en vooral leerzame lezingen over Excellent presteren in de chemische keten; een bomvol programma en een ‘must-be’ voor iedereen werkzaam of geïnteresseerd in de chemie-keten!  Met dit jaar een apart netwerkplein en workshops waar u uit kunt kiezen. Daarnaast zal er een beursvloer met stands aanwezig zijn.

Lezingen over prestaties in de chemische keten, de kansen en bedreigingen met een intensieve presentatie door Dr. André A. de Waal MBA, met 30 boeken op het gebied van prestatie­management en organisatieverbetering op zijn naam, waaronder de bestseller ‘Hoe Bouw Je Een High Performance Organisatie’, over de kenmerken van High performance organisaties, Laurens Kruit over Werken aan een stevig veiligheidsbesef door het versterken van veiligheidsbewustzijn en safety leadership met de presentatie van de eerste stappen naar een Best practice BBS Warehousing, Saskia Raas, directie Veiligheid en Risico’s van het ministerie van Infrastructuur en Veiligheid als programmamanager over Duurzame Veiligheid 2030 het gezamenlijke programma van bedrijfsleven, wetenschap en overheid met als doel om in 2030 een veilige en vitale chemische sector in harmonie met zijn omgeving te realiseren,  Piet Tolsma als voorzitter van het PGS14 team over uitdagingen rondom blussystemen en de tot stand komen van de PGS14 en nog veel meer lezingen en diverse workshops maken deel van deze dag.

Tussen de middag zullen we van een heerlijke lunch genieten en kunt u de informatiemarkt bezoeken. Meld je nu aan voor dit congres: www.chemiebeurs.nl

 

Chemical Logistics divisie van Nijhof-Wassink breidt haar vloot verder uit

Voor het vervoeren van vloeibare chemische bulkproducten zijn er onlangs 15 nieuwe Van Hool tankopleggers door Nijhof-Wassink aangeschaft. Deze 37.500 liter opleggers zijn met een lengte van 9.90 meter kort te noemen. Het gebruik van minder staal heeft als voordeel dat de opleggers onder de 7 ton blijven en meer kunnen vervoeren (hogere payload). Ook de isolatie-waarde van de tank is door de kleinere buitenoppervlakte hoger. Deze opleggers komen ter vervanging en aanvulling van de huidige vloot.

Ook voor het intermodaal transport van chemische vloeibare bulkproducten breidt de transportonderneming met vestigingen in Nederland, Duitsland, België, Hongarije en Polen haar vloot verder uit. 40 nieuwe 20ft tankcontainers (28m3) zijn vanaf aankomende zomer te zien op de Europese snel- en spoorwegen.

Ook voor de distributie van brandstoffen is er fors geïnvesteerd in nieuwe opleggers. 11 nieuwe 47 kuub opleggers van het merk Willig in de huisstijlkleuren van diverse opdrachtgevers worden momenteel uitgeleverd vanuit Zuid-Duitsland. Voor de aanschaf van deze nieuwe brandstofopleggers heeft Nijhof-Wassink gekeken hoe er op een veilige en betrouwbare manier het eigen gewicht van de oplegger teruggedrongen kon worden en hoe er sneller gelost kan worden.