Chemie on Tour – Broekman Logistics B.V.

Op 18 december zal de tweede ‘Chemie on Tour’ van dit jaar plaatsvinden. Ditmaal bij Broekman Logistics B.V. in Venlo.

Deelnemers uit diverse sectoren, maar allemaal verbonden door het begrip ‘chemie’, komen 18 december bij het warehouse van Broekman bijeen voor de Chemie on Tour met het thema ‘Veilige technieken in de chemie opslag’. Chemie on Tour is een gezamenlijk project vanuit de chemische keten welke mede mogelijk wordt gemaakt door een SafetyDeal met de overheid en welke gratis toegankelijk is voor leden van diverse brancheverenigingen. De opzet van elke Tour is dat de theoretische kennisoverdracht op locatie direct gevolgd wordt door het in de praktijk bekijken en behandelen van best practices.

Tijdens de lezingen in Venlo staan naast de best practices bij Broekman Logistics onderwerpen als ‘Veilig vluchten uit PGS-15 magazijnen’, ‘Risico’s rondom lithiumbatterijen en elektrisch rijden en ‘Brandscenario’s bij IBC’s’ centraal. Sprekers zijn ondermeer Peter de Roos van H2K brandweeropleidingen en de recent onderscheiden Jetty Middelkoop van de Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Aanmelden voor de Tour kan via www.chemie-on-tour.nl

Door: Bernadine Kok – Snijder (VNCW)

Ledenbijeenkomst VNCW 2019

Op 18 december 2019 zal van 15:00-16:00 onze jaarlijkse ledenbijeenkomst plaatsvinden bij Broekman Logistics B.V. in Venlo. De bijeenkomst sluit aan op de Chemie on Tour van die dag.

Tijdens de bijeenkomst verzorgt Luciën Govaert (VNCW) een lezing over “PGS15 Nieuwe Stijl in ontwikkeling”.

Deelname is uiteraard gratis voor alle VNCW-leden.

Aanmelden voor de Ledenbijeenkomst kan via https://chemie-on-tour.nl/broekman-venlo/

 

Neele-Vat en Arkem van start met Rotterdam Blending & Filling

Logistiek dienstverlener Neele-Vat Logistics start samen met haar Turkse partner Arkem Chemicals een 22.000 m2 groot opslag- en distributiecentrum voor vloeibare lading op de Maasvlakte: Rotterdam Blending & Filling. Het nieuwe complex is speciaal ingericht voor de opslag van zowel ongevaarlijke goederen (koopmansgoederen) als verpakte gevaarlijke stoffen en biedt daarnaast een afvul- en mengstation. De officiële opening vond plaats op donderdag 4 oktober.

Bijzonder aan dit opslag- en distributiecentrum is het alles-in-één concept. Rotterdam Blending & Filling biedt één centrale plek voor het afvullen, verpakken en mengen van vloeibare chemische producten maar ook voor de (gekoelde) opslag en verdere distributie ervan. Als eerste op de Maasvlakte beschikt het complex over een afvulstation om per tankwagen of tankcontainer aangevoerde vloeibare lading in kleinere eenheden om te pakken. Bijvoorbeeld in vaten of de steeds populairdere intermediate bulk containers (IBC’s) van duizend liter.

Rotterdam Blending & Filling heeft een totale oppervlakte van 22.000 m2 en een opslagcapaciteit van 35.000 palletplaatsen. In totaal 12.500 m2 is geschikt voor koopmansgoederen; bewaakt met een sprinklerinstallatie. 6.000 m2 is ingericht voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Daarnaast is 1.500 m2 in gebruik voor het inpandig afvullen, verpakken en mengen van vloeibare chemische producten. De 3 compartimenten en de expeditie zone – met in totaal 9 docks – worden bewaakt met een CO2 blussysteem. In het complex worden de momenteel geldende voorschriften met betrekking tot veiligheid en milieu SEVESO III, BRZO 2015, PGS-15-normen toegepast.

Met deze locatie op de Maasvlakte breidt Neele-Vat Logistics haar dienstverlening uit met het verpakken en herpakken van (vloeibare) chemicaliën. De meng- en vulcapaciteit is 100.000 ton op jaarbasis, voor Rotterdam deels nieuwe lading. Cuno Vat, managing director Neele-Vat Logistics: “De internationale samenwerking in Rotterdam Blending & Filling versterkt niet alleen ons dienstenportfolio maar ook de positie van Rotterdam in de chemie-logistiek. Een sector waarin Antwerpen van oudsher een sterke positie heeft.”

Het nieuwe complex aan de Madoerastraat 10 op de Maasvlakte is goed bereikbaar via zowel de weg, het spoor als het water en bevindt zich op steenworpafstand van hoogfrequente deepsea- en shortseaverbindingen. Rotterdam Blending & Filling is daarnaast gunstig gelegen ten opzichte van de A15, de truckparking Maasvlakte Plaza, het bestaande distripark Maasvlakte en de goederenspoorlijn tussen de Maasvlakte en het Europese achterland.

Afgelopen voorjaar werd het automatische alarm- en blussysteem getest.

Een video van de proefblussing LPCO2 blusgasinstallatie DC Rokus Neele-Vat Logistics is terug te vinden op de website van TTM.

 

Artikel afkomstig van: ttm.nl, 04.10.2019
Foto: portofrotterdam.com

Chemie on Tour bezocht Zaltbommel

Het startsein van Chemie on Tour is gegeven. Op woensdag 2 oktober 2019 heeft de eerste Tour plaatsgevonden bij SACHEM Europe B.V. in Zaltbommel.

Deelnemers uit diverse sectoren, maar allemaal verbonden door het begrip ‘chemie’, kwamen 2 oktober bij SACHEM bijeen voor de eerste van de vier ‘Chemie on Tour’s. Tijdens deze Tours staat het op locatie opdoen van kennis in zowel theorie als praktijk centraal. Naar het blijkt zijn er binnen de chemische keten namelijk genoeg best practices om van te leren, maar uitwisseling van deze kennis vindt vaak niet plaats. Dit ondermeer door de waan van de dag en de overvolle agenda’s. Zonde, vinden wij binnen de chemische keten. Juist het leren van elkaars ervaringen biedt mogelijkheden voor innovatie en verbetering van processen.

Centraal thema van deze eerste Tour was ‘Cultuur, leiderschap en het toepassen van BBT’s’. Na een woord van welkom door gastheer Luciën Govaert van VNCW was het woord aan Roelant Rosman,
HSE-QA manager bij SACHEM. In zijn dagelijkse werkzaamheden heeft Roelant vaak te maken met veranderingen in wet- en regelgeving en de invloed hiervan op de werkvloer. In zijn presentatie ging hij in op zijn ervaringen met het aanvragen van revisievergunningen en best practices bij het laden en lossen van tankwagens.

De tweede spreker die wij mochten verwelkomen was Paul van Kempen van World Class Maintenance (WCM). WCM is een branchevereniging voor professioneel onderhoud die zich bezighoudt met maintenance, asset management en life cycle management. Dit onder andere binnen de chemie. Paul gaf nadere toelichting over het eerste Smart Industrie Fieldlab van Nederland, CAMPIONE, waarbij de titel van het lab een verwijst naar het Nederlands elftal. Deelnemers ontvingen onder meer informatie over het omgaan met verouderde assets en welke rol smart maintenance hierin kan spelen.

‘Het land van de schakers en het land van de dammers’. Mocht je nog niet weten dat dit bestond dan zorgde Petronel Bijlsma van FirmLeaders er wel voor dat je deze termen nooit meer zult vergeten. Met haar 25 jaar ervaring als organisatieadviseur, trainer en coach op het gebied van leiderschap wist Petronel als geen ander de deelnemers te betrekken bij haar interactieve presentatie over leiderschap in de chemie. Enige zelfspot was wel vereist bij de ‘schakers’ in ons midden. De rol van informatieve leiders binnen een organisatie werd belicht, als ook het gedrag van de werknemers van een organisatie en de gevolgen hiervan op het vormgeven van je leiderschap binnen het bedrijf.

De Tour werd afgesloten met een rondleiding op het terrein van SACHEM Europe B.V. waarbij het op de juiste wijze laden van een tankwagen gedemonstreerd werd en best beschikbare technieken binnen de chemische fabriek verder toegelicht werden.

Al met al kijken we terug op een leerzame Tour waar theorie en praktijk mooi samen kwamen.

Chemie on Tour krijgt een vervolg op 18 december 2019 bij Broekman Logistic B.V. in Venlo. Aanmelden voor deze Tour kan via www.chemie-on-tour.nl

Door: Bernadine Kok-Snijder

 

  

 

Chemie on Tour

Met een tournee langs verschillende chemische locaties geeft de sector de mogelijkheid om op locatie kennis en ervaringen uit te wisselen. Best practices staan hierbij centraal.

De eerste Tour staat gepland op woensdag 2 oktober bij SACHEM Europe B.V. Op 18 december zal de Tour plaatsvinden bij Broekman Logistics B.V. in Venlo.

Deelname is gratis voor medewerkers van diverse brancheverenigingen.

Aanmelden is nog mogelijk via www.chemie-on-tour.nl

Voorbereiding op de Omgevingswet

Al sinds 2016 staat de Omgevingswet op de agenda en in 2021 zal de wet van start gaan. Ondanks de lange aanloop wordt het nu tijd voor het bedrijfsleven om voorbereidingen te treffen voor deze nieuwe wetgeving.

In de Omgevingswet ligt de nadruk op decentraliteit voor het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Regels op bijvoorbeeld het gebied van geur, geluid en trillingen worden vanaf 2021 in principe door de gemeenten en waterschappen geregeld. De gemeenteraad geeft een bindend advies wanneer de Omgevingswet geraadpleegd moet worden en geeft (niet bindend) aan bij welke vergunningsaanvragen participatie door derden verplicht is. Wanneer zij deze participatie verplicht achten omdat er meerdere belangen meespelen zal een aanvraag via een uitgebreide procedure plaatsvinden. Hierbij moet de conceptversie van de aanvraag gepubliceerd worden en is het mogelijk hierop te reageren. Er kan ook besloten worden de vergunningsprocedure te verlengen wanneer er meerdere reacties verwacht worden of wanneer de aanvraag ernstige gevolgen heeft voor de fysieke leefomgeving.

Grondbeginselen van de Omgevingswet zijn zorgplicht (eigen verantwoordelijkheid van ondernemers), preventief handelen om nadelige gevolgen te voorkomen, milieuaantasting bij de bron bestrijden en het beginsel dat de veroorzaker betaalt.

Naast het milieu betreft de Omgevingswet ook de gebouwde omgeving. Hierbij spelen verschillende besluiten een rol. Specifiek voor de overheid zijn er het omgevingsbesluit waarin de procedures en het bevoegd gezag staan en het besluit kwaliteit leefomgeving (BkI). Hierin staan de regels voor onder andere omgevingsplannen en verordeningen.

Het besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) richten zich meer op bedrijven. Beide bevatten de algemene regels waar bedrijven (en burgers) zich aan moeten houden wanneer zij activiteiten in de fysieke leefomgeving uitvoeren.

De Omgevingswet beïnvloed zowel de interne- als externe veiligheid van risicovolle activiteiten. Extra veiligheidseisen kunnen van toepassing zijn.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu biedt meer informatie aan op haar website www.omgevingswetportaal.nl

 

Bronnen: Chemie Magazine & Magazine ‘Gevaarlijke Lading’

Tijd voor een kleurrijk palet aan waterstof

Ook al is waterstof eigenlijk kleurloos, inmiddels is er een heel palet aan kleuren vastgesteld voor deze interessante, emissieloze brandstof. Uiteindelijk doel is groene waterstof, maar in de tussentijd is er ruimte voor diverse tussenvarianten.

In het transitieproces van het op fossiele energie gebaseerde energiesysteem naar een CO2-emissie-vrij systeem is er veel belangstelling voor waterstof. Waterstof is CO2-vrij, goedkoop in transport en opslag is redelijk eenvoudig. Op het moment zijn er nog wel goedkopere alternatieven voor hogetemperatuurwarmte.  Met een goede aanpak zou echter in 2030 de kritische massa bereikt moeten zijn en kan waterstof op grote schaal ingezet worden als alternatief voor fossiele brandstoffen.

Ad van Wijk, hoogleraar future energy systems aan de TU Delft, schetst in zijn rapport ‘De groene waterstofeconomie in noord Nederland’ een toekomstscenario waar een belangrijke rol voor waterstof is weggelegd. Met de elektriciteit afkomstig van offshore windparken kan water gesplitst worden en ook vergassing van houtachtige biomassa en zonnestroom kunnen voor waterstof zorgen. Zowel de chemische industrie in Delfzijl als de transportsector zullen belangrijke afnemers van waterstof zijn. In de Magnum-centrale van Nuon zullen proeven gedaan worden met de verbranding van waterstof en via brandstofcellen kunnen de datacentra in de Eemshaven gebruik maken van de voorzieningszekerheid van het opgeslagen waterstof. Waterstof kan een rol spelen bij stoom en hoge temperatuurwarmte en kan huizen en gebouwen verwarmen.

Om de verschillende soorten waterstof onder te verdelen wordt er gebruik gemaakt van kleurcodes. Met grijze waterstof wordt waterstof dat uit fossiele bronnen gehaald wordt aangeduid. Deze variant wordt met name in de kunstmestindustrie gebruikt. De CO2 wordt hierbij niet afgevangen, maar verdwijnt in de lucht.

Bij blauwe waterstof wordt bij de splitsing overgebleven waterstof wel afgevangen en wordt deze ondergronds opgeslagen. Een berekening van de VNPI leert dat de raffinagesector in 2030 op deze manier 4,1 megaton CO2 ondergronds kan opslaan. ‘Pre combustion’, waarbij de CO2 van tevoren wordt afgevangen is bij blauwe waterstof het toverwoord. Dit is in tegenstelling tot post combustion waarbij de CO2 aan de schoorsteen afgevangen wordt. Bij pre combustion wordt waterstof direct gemaakt, upstream. Dit zorgt ondermeer voor een betere economische haalbaarheid. De waterstof kan via de bestaande leidingen getransporteerd en opgeslagen worden wat de snelheid van het omzetten van de huidige gasinfrastructuur bevorderd.

Naast grijs en blauw zijn er ook hybride vormen van waterstof, ook wel turquoise waterstof genoemd. Hierbij wordt methaanpyrolyse gebruikt voor de productie van waterstofgas. Gesmolten metaal wordt gebruikt als katalysator. Een katalytisch inert metaal met een lager smeltpunt dan de losse componenten wordt gebruikt om het metaal in op te lossen en hier wordt methaan aan toegevoegd. Door deze toevoeging komt koolstof, wat lichter is dan de meeste metaallegeringen, bovendrijven en kan er zo afgeschept worden. Er ontstaat in dit proces geen koolstofdioxide, alleen koolstof welke weer gebruikt kan worden als additief of grondstof voor diverse toepassingen.

Wanneer water op elektrolytische wijze gesplitst wordt in waterstof en zuurstof spreken we van groene waterstof. Dit is de meest lastig bereikbare, maar ook meest interessante versie van waterstof. Om tot deze duurzame variant te komen moeten echter de systeemkosten voor de electrolysers omlaag. Schaalgrootte speelt hierbij een rol. Gelukkig zijn er wel plannen voor systemen tot op gigawatt-niveau, zoals bijvoorbeeld het ‘Gigawatt Elektrolyser’-project. Ook Havenbedrijf Rotterdam, BP en Nouryon hebben plannen voor elketrolyse-installaties.

Voor het ontstaan van een op waterstof gebaseerde industrie is zowel de overheid aan zet qua wet- en regelgeving en financiële ondersteuning als de industrie qua aanpassingen aan de infrastructuur en aangepaste assets. Volgens van Wijk zou het bij grotere volumes en lage elektriciteitsprijzen mogelijk moeten zijn om waterstof te produceren tegen een prijs van twee a drie Euro per kilo. Om waterstof in het gassysteem te krijgen is wel wetgeving nodig. Hiervoor ligt een taak bij de overheid. Daarnaast moet het bedrijfsleven durven te investeren in waterstofprojecten. Dat een gezamenlijke commitment tot succes kan leiden blijkt wel uit de wind op zee branche die inmiddels aardig op eigen benen staat. Het zou mooi zijn als we dit in de toekomst ook kunnen melden over waterstof.

 

Bron: Utilities

Corrosie onder isolatie (COI) nu aanpakken

Tijdenlang werd thermische isolatie liever vermeden dan toegepast. Inmiddels hebben er echter meerdere incidenten plaatsgevonden wegens het gebrek aan aandacht voor corrosie onder isolatie (COI). Met alle gevolgen van dien.

Hoewel isolatie energiebesparend werkt en bescherming biedt aan werknemers zijn bij meerdere bedrijven de hete assets niet geïsoleerd. De kans op verborgen corrosievorming speelt hier ondermeer een rol. Staal, water en zuurstof vormen de perfecte combinatie voor corrosievorming. Een toevoeging van zouten of zuren versnelt het proces. Trekkrachten bij grote temperatuurverschillen doen hier een schepje bovenop.

Aangezien voorkomen beter is dan genezen wordt er al veel gebruik gemaakt van thermal spray aluminium als coating. Volgens Søren Nyborg Rasmussen, corrosiespecialist bij Rockwool, is naast de keuze voor de juiste coating een goede oppervlaktebehandeling en gebruik van het meest geschikte isolatiemateriaal net zo belangrijk. Zo moet laatstgenoemde bij voorkeur geen zouten bevatten of vocht vasthouden. Steenwol en silica aerogel vormen dan ook goede oplossingen. Om te voorkomen dat er alsnog water op het oppervlak kan blijven liggen door deukvorming is het van belang de leidingen zo te plaatsen dat ze niet betreden kunnen worden. In de praktijk blijkt dit helaas lastig.

Met de kennis van nu is het gelukkig mogelijk om door middel van sensoren ook in oude geïsoleerde assets corrosie op te sporen. Momenteel wordt de Sens-YD sensor, een veelbelovende nieuwe sensor ontwikkeld door Isoltechnics, getest. Maurice Jilderda van Sitech Services geeft aan dat een groot voordeel van de nieuwe sensor is dat deze direct op de buitenbekleding van een gesegmenteerde leiding geplaatst kan worden. Isolatiemateriaal hoeft dan niet verwijderd te worden. Variabelen die door de sensor gemeten worden zijn geleidbaarheid en temperatuur van het oppervlak, de leiding en de omgeving als ook de relatieve luchtvochtigheid. Elk corrosie-bevorderende factoren. Aangezien het een tijdje duurt voordat een roestplek echt doorwerkt is de uitdaging om patronen te ontdekken tussen de constatering van een vochtprobleem en het ontstaan van een corrosieprobleem. Daarnaast onderzoekt Sitech  de reikwijdte van de sensoren om te weten hoeveel sensoren er nodig zijn voor een leiding en proberen zij het optimum in meetintervallen te achterhalen.

Volgens Jilderda is onderzoek naar COI onderdeel van een grotere trend op het gebied van risk based maintenance, waarbij een kosten-batenanalyse niet over het hoofd gezien kan worden. Bepalen welke leidingen wel en welke niet geïnspecteerd hoeven te worden wordt makkelijker gemaakt met het inzicht van de sensoren en algoritmes.  Budget kan zo beter gealloceerd worden. Bij nieuwe leidingen is het van belang al meteen voor een goede coating en de juiste aanbreng van isolatie te kiezen. Hier zit een prijskaartje aan, maar bedrijven zouden volgens Jilderda hun investeringsbeslissingen moeten baseren op de total cost of ownership, passend bij de bedrijfsbehoefte. Zo kunnen toekomstige incidenten voorkomen worden.

Het onderwerp COI zal ook belicht worden op de ‘Chemie on Tour’ van 2 oktober 2019 bij SACHEM Europe B.V. Meer informatie hierover is terug te vinden op www.chemie-on-tour.nl

 

Bron: Utilities, nr. 4, 2018

De chemische keten gaat kennis opdoen in theorie en praktijk

Er zijn in de chemische keten veel goede praktijken beschikbaar, maar de kennis daarover schiet nogal eens te kort en de vertaling van theorie naar praktijk blijkt vaak ook lastig. Een tournee langs verschillende chemische locaties geeft de sector de mogelijkheid om op locatie kennis en ervaringen uit te wisselen. Van de juiste wijze bij het lossen van tankwagens en innovatie in petrochemie tot de brandwerendheid van bouwmaterialen en het aankaarten van problematiek, de onderwerpen zullen talrijk zijn. De opzet van ‘Chemie on Tour’ is dat de theoretische kennisoverdracht op locatie direct gevolgd wordt door het in de praktijk bekijken en het behandelen van een aantal goede praktijken.

De eerste ‘Chemie on Tour’ zal plaatsvinden bij SACHEM Europe B.V. Op 2 oktober 2019 zullen diverse sprekers die werkzaam zijn binnen de chemische keten hun kennis van de theorie aan de praktijk koppelen, waaronder het aanpakken van revisievergunningen, het werken met BBT’s en het toepassen van smart maintenance. Daarnaast verzorgt Petronel Bijlsma, oprichter en directeur van FirmLeaders, een interactieve presentatie over leiderschap in de chemie. De tour wordt afgesloten met een rondleiding bij SACHEM Europe B.V.

Aanmelden kan via www.chemie-on-tour.nl

Inventarisatie knelpunten in innovatieve oplossingen binnen de chemische keten

Met een omzet van meer dan 50 miljard is de chemische keten erg belangrijk voor de Nederlandse economie. Er is binnen de sector behoefte aan meer innovatie en vooruitstrevendheid. Investeringen zijn echter vaak zeer kapitaalsintensief en de innovatie vraagt vaak om zekerstelling. Ook veiligheid staat daarbij continue hoog op de agenda. Diverse signalen laten echter zien dat er knelpunten zijn die de innovatie in de weg staan. Binnen het Project ‘Knelpunten in innovatieve oplossingen’ gaan we de hele chemische keten op systematische wijze onderzoeken om de innovatieve technieken, die niet in de praktijk toegepast (kunnen) worden omdat er obstakels zijn, naar voren te halen. Die obstakels kunnen om zeer uiteenlopende redenen ontstaan en aanwezig zijn, zoals wet- en regelgeving of omdat de techniek zelf nog onvoldoende ontwikkeld is.

Voor het vaststellen van de knelpunten zal systematisch onderzoek gedaan worden door middel van een eerste inventarisatie met vragenlijsten, enquêtes, gesprekken op locatie en nader documentenonderzoek. Iedereen binnen de chemische keten, dus producenten, handelaren, installateurs en chemie logistiek wordt gevraagd mee te denken. Een eerste enquête is terug te vinden op www.chemiebank.nl/Enquete2019-01 Na de inventarisatiefase zal een tussenrapportage worden opgemaakt. Aan de hand van de inventarisatie zullen een aantal typerende knelpunten verder uitgeplozen – en besproken worden om deze in een aantal voorstellen oplosbaar te kunnen stellen. Dat zal uiteindelijk leiden tot een eindrapportage met de onderzoeksresultaten en aanbevelingen.

Het onderzoek naar knelpunten in innovatieve oplossingen wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse overheid die in het kader van de versterking van de veiligheid in de keten een bijdrage levert. Het onderzoek zal een directe bijdrage aan de innovatie en veiligheid binnen de chemische keten opleveren.

Kent u ook knelpunten in de chemische keten deel ze hier: www.chemiebank.nl/Enquete2019-01